Cyngor Cymuned Llanwnda
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ar y 16eg o Fedi, 2020 am 7yh. Estynnir croeso cynnes i aelodau o'r cyhoedd i'r cyfarfod hwn.

The Annual Llanwnda Community Council meeting will take place on the 16th of September, 2020 at 7pm.

Hawliau etholwyr i archwilio cyfrifion Cyngor Cymuned Llanwnda rhwng 1af o Orffennaf 2020 a 28ain o Orffennaf 2020. Drwy gysylltu gyda'r clerc - Eleri Thomas ar 01286 881156 neu 07989117187 rhwng yr oriau 6yh a 9yh.

Hoffwn gyhoeddi fod Cyfrifon Cyngor Cymuned Llanwnda 2018 - 2019 ar gael i'w gweld o'r 1af o Orffennaf - 26ain o Orffennaf drwy gysylltu a'r clerc.

Mrs Eleri Thomas

E-bost: clercllanwnda@yahoo.co.uk neu rhif ffôn - 07989117187.

Load More...

Mae dalgylch Cyngor Cymuned Llanwnda yn cynnwys pentrefi Rhosgadfan, Rhostryfan, Rhos Isaf, Dinas, Llanwnda a Saron.  Y dref agosaf yw Caernarfon gyda’i chastell hanesyddol.

Mae oddeutu 2000 o bobl yn byw mewn tua 800 o gartrefi o fewn dalgylch Llanwnda.  Ceir yma dair ysgol gynradd, Rhosgadfan, Rhostryfan ac Ysgol Felinwnda, a cheir hefyd nifer o fusnesau bychain yn cynnwys gwestai fferm, modurdai, tai bwyta a siopau nwyddau awyr agored.

Prif atyniad yr ardal yw’r tirwedd godigog, gyda’i mynyddoedd hardd, llwybrau cyhoeddus niferus a chyfleon i wylio a bod yn rhan o fyd natur anhygoel.