I ddarganfod mwy am Gyngor Cymuned Llanwnda, defnyddiwch y doleni canlynol:Mae dalgylch Cyngor Cymuned Llanwnda yn cynnwys pentrefi Rhosgadfan, Rhostryfan, Rhos Isaf, Dinas, Llanwnda a Saron.  Y dref agosaf yw Caernarfon gyda’i chastell hanesyddol.

Mae oddeutu 2000 o bobl yn byw mewn tua 800 o gartrefi o fewn dalgylch Llanwnda.  Ceir yma dair ysgol gynradd, Rhosgadfan, Rhostryfan ac Ysgol Felinwnda, a cheir hefyd nifer o fusnesau bychain yn cynnwys gwestai fferm, modurdai, tai bwyta a siopau nwyddau awyr agored.

Prif atyniad yr ardal yw’r tirwedd godigog, gyda’i mynyddoedd hardd, llwybrau cyhoeddus niferus a chyfleon i wylio a bod yn rhan o fyd natur anhygoel.


Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Cyngor Cymuned Llanwnda  gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu a’r ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.